Rodinná terapie

Co je rodinná terapie:

Rodinná terapie je terapeutická metoda, která se snaží překonat problémy, se kterými klienti přichází, a podpořit prospěšné změny v celém rodinném systému.

Vychází z předpokladu, že chování jednoho člena rodiny má vliv na všechny ostatní její členy. Je přirozené, že se rodiče a děti navzájem silně ovlivňují. Cílem terapie je vést klienty nejprve k pochopení tohoto vlivu a následně vyřešení situace, která se dosud stále opakovala a pro kterou rodina již nenacházela sílu či vhodný způsob řešení.

Přerušením nevhodných postupů se všem členům uleví a rodina objeví funkční způsoby ke zlepšování vzájemných vztahů či řešení konkrétního problému.

Kdy je rodinná terapie vhodná:

  • Když nám spolu není dobře (rozvody, neshody a hádky mezi rodiči)
  • Když chceme zlepšit vzájemnou komunikaci
  • Když změna v rodinném systému je nad naše síly (narození dítěte, sourozence, nástup do mateřské školky a pečujícího rodiče do práce, dospívání dětí, úmrtí v rodině apod..)
  • Když potřebujeme podpořit při uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a dětmi
  • Když si nevíme rady s výchovou dětí
  • Když potřebujeme pomoci s traumatickou událostí, která ovlivňuje běžný chod rodiny
  • Když se některý ze členů rodiny potýká s psychickými problémy (úzkostné stavy, pomočování u dětí, noční děsy, sebepoškozovaní aj.)

Jak terapie probíhá:

Sezení vedou dva terapeuti (pokud není domluveno jinak).

Rodinné terapie se účastní všichni členové rodiny nebo alespoň někteří z nich. Terapeuti vytváří prostor k tomu, aby si členové rodiny mohli promluvit (s dětmi hravou formou) společně o dané situaci, kterou rodina potřebuje vyřešit, jak vznikla, kdo ji jak prožívá, co kdo potřebuje apod.

Pracuje se v pravidelných terapeutických sezeních, která se konají v předem dohodnutých termínech. Nejčastěji v intervalu 1 x za 2 - 3 týdny. Jedno sezení trvá zpravidla 60 minut, pokud se nedohodneme jinak. Rodinná terapie trvá přibližně 6 - 12 měsíců.

Každé terapeutické sezení má dvě částí. První část trvá asi 45 minut, kdy terapeuti pomoci rozhovoru či neverbálních technik pomáhají rodině vytvořit si náhled na podstatu potíží a následně vytvořit prostor pro vhodnou změnu. V další asi deseti minutové části probíhá otevřená reflexe mezi terapeuty, kdy rodina jen poslouchá. V posledních pěti minutách sdělíme klientům závěrečné poselství a domluvíme si čas dalšího setkání. Součástí závěrečného poselství bývá zpravidla úkol na doma, protože ze zkušenosti víme, že většina změn se odehraje spíše mezi sezeními v jejich důsledku, než během nich samotných.

Při své práci se terapeuti řídí Etickým kodexem rodinných a systemických terapeutů:

https://www.soft-zs.cz/o-softu/2-o-softu/7-eticky-kodex-softu


Důležitá pravidla:

  • Při pozdním příchodu klienta na terapeutické sezení se celkový čas terapie, tj. 60 minut, neprodlužuje o dobu opoždění.
  • Cena jednoho sezení činí 2000Kč
  • Rodinná terapie zaniká v těchto případech:

a) Když rodina 2 x nepřijde na domluvený termín, aniž by se omluvila.

b) Když rodina 3x po sobě nepřijde na domluvený termín, přestože se omluvila.

Za omluvu je považován telefon, SMS či email 24 hodin předem. Pokud se rodina neomluví do 24 hodin, musí dané sezení uhradit.